RegulaminREGULAMINU
REGULAMIN SERWISU FUNGAMEZ

Reklamacje:
Wyślij email na adres [email protected]
Zadzwoń na Infolinię +48223121852 (opłata lokalna).

Dla operatorów T-Mobile, Play, Plus i Orange (od 15.12.2021):

POSTANOWIENIA OGÓLNE
Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa ogólne zasady korzystania z płatnych usług serwisu multimedialnego Fungamez będącego serwisem, stanowiącym świadczenie dodatkowe (do usługi telekomunikacyjnej), w ramach usługi o podwyższonej opłacie, przeznaczonego na telefony komórkowe (zwany dalej „Usługi”). Serwis Fungamez umożliwia podaj opis serwisu (zwany dalej „Serwis”).
Usługodawcą (zwany dalej „Organizatorem”) i podmiotem realizującym dodatkowe świadczenie jest: Phonify B.V., Frans Halsstraat 26 A-H ; 1072 BR Amsterdam, zarejestrowany w Rejestrze Handlowym w Amsterdam, Holandia pod numerem 71063978, posiadająca NIP NL 8585.65. 304.B01., www.fungamez.co, nr telefonu: +31 20 2550155

Z Usług oraz z określonego w niniejszym Regulaminie Serwisu mogą korzystać użytkownicy telefonów komórkowych bądź innych urządzeń o odpowiednich funkcjonalnościach, wynikających z Regulaminu bądź zamieszczonych na stronie www lub innych materiałach dotyczących Serwisu. Użytkownik powinien być uprawniony do korzystania z telefonu komórkowego, w zakresie umożliwiającym mu korzystanie z Serwisu. Z Serwisu mogą korzystać Użytkownicy posiadający aktywną kartę SIM w sieci Orange, Play, Plus & T-Mobile których telefony komórkowe lub inne urządzenia są, kompatibilne z Android, iOs, Desktop.
Użytkownicy zobowiązani są do korzystania z Serwisów w granicach obowiązującego w Polsce prawa, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
Każdy Użytkownik, który przystępuje do korzystania z Serwisu Fungamez powinien zapoznać się z treścią Regulaminu, który ustanawia aktualne zasady i warunki korzystania z Serwisu.
Określone w Regulaminie zasady i warunki korzystania z Serwisu Fungamez i świadczonych Usług, dotyczą wyłącznie użytku osobistego, niemającego charakteru komercyjnego (np. działalności gospodarczej). Użytkownik powinien korzystać z Serwisu zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
Treści udostępniane Użytkownikowi w ramach Serwisu i świadczonych Usług zawierają chronione prawem, w tym prawem autorskim oraz prawem własności przemysłowej materiały, w szczególności: znaki towarowe i utwory. Także sam układ i wybór prezentowanych w Serwisie treści może stanowić samoistny przedmiot ochrony na gruncie prawa polskiego, w tym w szczególności na gruncie ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 roku, Nr 90, poz. 631 ze zm.), ustawy z dnia 21 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128, poz. 1402 ze zm.) oraz ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 roku, Nr 119, poz. 1117 ze zm.).
Użytkownik jest uprawniony do wykorzystywania udostępnianych w ramach Serwisu treści, w szczególności Obiektów Multimedialnych wyłącznie w celach i zakresie określonym w ust. 6 powyżej oraz art. VI ust. 2 niniejszego Regulaminu. W szczególności utwory (Obiekty Multimedialne) nie mogą być kopiowane, publikowane, wyświetlane, przesyłane lub rozpowszechniane w jakikolwiek sposób bez uzyskania odrębnej pisemnej zgody Operatora, za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku przewidzianego prawem.
Ilekroć w Regulaminie użyte są niżej wymienione poniżej sformułowania, należy je rozumieć w następujący sposób:
SMS/wiadomość SMS (Short Message Service) jest to krótka wiadomość tekstowa, składająca się z nie więcej niż 160 znaków (litery, cyfry, znaki szczególne), którą można przesłać na dowolny telefon komórkowy, zawierająca treść wpisaną przez nadawcę oraz umożliwiająca identyfikację numeru telefonu komórkowego jej nadawcy.
Rejestracja – zamówienie (aktywacja) Usługi, poprzedzona uzyskaniem przez Użytkownika informacji o Serwisie i wyrażeniem odpowiednich zgód, w trybie opisanym w art. III poniżej, przy czym aktywacja Serwisu następuje poprzez Stronę Aktywacyjną na którą Użytkownik zostanie przekierowany. Aby dokonać zamówienia, Użytkownik musi zapoznać się z treścią przedstawioną na Stronie Aktywacyjnej i podążać za wskazanymi na niej instrukcjami. W przypadku aktywacji dostępu jednorazowego, dostęp wygasa po tygodniowym. Rejestracja do Serwisu jest jednoznaczna z akceptacją Regulaminu i Polityki Prywatności. Po rejestracji do Serwisu, Użytkownik otrzyma bezpłatną wiadomość powitalną potwierdzającą, że rejestracja do Serwisu zakończyła się powodzeniem.

Serwis Fungamez jest świadczony jako: Fungamez
Serwis polega na Nieograniczony dostępie do portalu z zawartość gier pod adresem www.fungamez.co, określonych w art. II ust. 1 Regulaminu.
Obiekty Multimedialne – oznacza wszelkiego rodzaju treści cyfrowe o charakterze multimedialno/rozrywkowym, nie dostarczone na materialnym nośniku, w tym cyfrowe produkty, które mogą być dostępne w ramach Serwisów, w tym: tapety, grafiki, muzyka/Mp3, video itp. Obiekty Multimedialne zawierają chronione prawem, w tym prawem autorskim oraz prawem własności przemysłowej materiały, w szczególności: znaki towarowe i utwory. Postanowienia dotyczące Obiektów Multimedialnych stosuje się odpowiednio do innych treści, jeśli są dostępne w ramach Serwisu zgodnie z art. II ust. 1 Regulaminu, chyba ze z Regulaminu bądź ich charakterystyki wynika inaczej. Pobranie Obiektu Multimedialnego i dostęp do Serwisu jest możliwy Po potwierdzeniu użytkownik uzyska dostęp do portalu gry (http://m.pl.fungamez.co), gdzie będzie mógł nieograniczone pobieranie najnowszych gier (HTML5)
Połączenie Internetowe jest konieczne dla korzystania z otrzymanych w ramach Serwisu treści multimedialnych. Do opłaty za dostęp do Serwisu, nie są wliczone opłaty za transmisję danych. W przypadku gdy korzystanie z Serwisu wymaga pobierania przez Użytkownika danych z wykorzystaniem transmisji GSM, opłaty te będą pobierane przez Operatora, zgodnie z aktualnym cennikiem zakontraktowanego Operatora.

Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna, korzystająca z Serwisu na podstawie niniejszego Regulaminu, przy czym osoby o ograniczonej zdolności do czynności prawnych mogą korzystać z Serwisu pod warunkiem wyrażenia zgody przez przedstawiciela ustawowego, a osoby nieposiadające zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem działania w ich imieniu przedstawiciela ustawowego.
WAP (Wireless Application Protocol – Protokół Komunikacji Bezprzewodowej) – oznacza międzynarodowy standard dostarczania komunikatów internetowych oraz świadczenia zaawansowanych usług telefonicznych poprzez telefony komórkowe oraz inne terminale cyfrowe.
Operator – oznacza przedsiębiorcę telekomunikacyjnego w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego, który wykonuje działalność gospodarczą polegającą na dostarczaniu publicznych sieci telekomunikacyjnych, udogodnień towarzyszących lub świadczeniu usług telekomunikacyjnych, dla którego abonentów dostępny jest Serwis.
Udostępniane Użytkownikowi w ramach Serwisów Obiekty Multimedialne, stanowią treści cyfrowe nie zapisane/dostarczane na materialnym nośniku.

REJESTRACJA i DOSTĘP DO SERWISU
W celu skorzystania z Serwisu Użytkownik powinien dokonać odpowiedniego zamówienia / rejestracji na Stronie WWW lub WAP (zwanej dalej „Strona Aktywacyjna”) na którą Użytkownik zostanie przekierowany. Użytkownik musi zapoznać się z treścią przedstawioną na Stronie Aktywacyjnej i podążać za instrukcjami na niej wskazanymi. Rejestracja do Serwisu jest jednoznaczna z akceptacją Regulaminu i Polityki Prywatności.
Bezpośrednio po dokonaniu zamówienia Użytkownikowi jest prezentowana strona z potwierdzeniem zamówienia i z możliwością przejścia bezpośrednio do portalu.

Usługa jest usługą jednorazową. Koszt dostępu do Serwisu wynosi 30,75 zł z VAT.

Opłata zostanie doliczona do rachunku Użytkownika u jego Operatora (telefon na abonament) lub odliczona od środków na koncie (telefon na kartę).

Połączenie Internetowe jest konieczne dla korzystania z otrzymanych w ramach serwisu. Do opłaty za dostęp do Serwisu, nie są wliczone opłaty za transmisję danych. W przypadku gdy korzystanie z Serwisu wymaga pobierania przez Użytkownika danych z wykorzystaniem transmisji GSM, opłaty te będą pobierane przez Operatora, zgodnie z aktualnym cennikiem zakontraktowanego Operatora.
W ramach Rejestracji, przed dokonaniem aktywacji Serwisu w sposób opisany w ust. 1 powyżej, Organizator udostępni Użytkownikowi na Stronie WWW lub WAP następujące informacje oraz możliwości:

Organizator poda Użytkownikowi co najmniej informacje dotyczące:

Po wyraźnym potwierdzeniu przez Użytkownika oświadczeń wskazanych w ust. 3 pkt. b) powyżej oraz po dokonaniu aktywacji Serwisu w sposób opisany w ust. 1 powyżej, w przypadku serwisu jednorazowego/dostępu jednorazowego Użytkownik otrzyma dodatkowo bezpośrednio po rejestracji do Serwisu, bezpłatne potwierdzenie opłaty potwierdzające że, dostęp do Serwisu zakończył się powodzeniem, oraz link do niniejszego Regulaminu, stanowiący potwierdzenie zawarcia umowy o Serwis i zgody na dostarczenie treści cyfrowych w okolicznościach powodujących utratę prawa do odstąpienia od umowy. Użytkownik otrzyma również dostęp do strony WEB/WAP, skąd Użytkownik będzie mógł pobrać oferowane Obiekty Multimedialne w ramach serwisu jednorazowego.

W przypadku, jeśli skorzystanie z danego Serwisu będzie wymagało sprzętu (w tym telefonu) o szczególnych funkcjonalnościach, jeśli Obiekty Multimedialne nie będą interoperacyjne z niektórymi typami telefonów i w innych tego typu sytuacjach dotyczących funkcjonalności treści cyfrowych bądź ich interoperacyjności z telefonem bądź innym sprzętem lub oprogramowaniem, Organizator przekaże Użytkownikowi jasne informacje w tym zakresie na Stronie WWW lub WAP.

OPŁATY W SERWISIE FUNGAMEZ
Użytkownik obciążany jest opłatą jednorazową w wysokości 30,75 zł z VAT za otrzymanie dostępu w ramach aktywowanego przez niego.

Opłata jest pobierana przez Operatorów. Sposoby i terminy zapłaty zależą od treści umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych pomiędzy Użytkownikiem i Operatorem i są regulowane przepisami takiej umowy.
Opłata za Serwis nie obejmuje opłat za połączenia WAP, w przypadku, kiedy korzystanie z Serwisu wymaga ściągania przez Użytkownika danych z wykorzystaniem transmisji WAP. Opłaty za połączenia WAP będą pobierane przez Operatora oprócz kwot opłat za Serwis, zgodnie z aktualnym cennikiem danego Operatora.

POZOSTAŁE ZASADY DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z SERWISU FUNGAMEZ ORAZ USŁUG
W celu skorzystania przez Użytkownika z Serwisu i pobrania Obiektu Multimedialnego (bądź skorzystania z innej treści dostępnej w ramach Serwisu) Użytkownik powinien:
zapewnić, by aparat telefoniczny, na którym Obiekt Multimedialny ma być odebrany, ściągnięty czy odtwarzany przez Użytkownika, był prawidłowo skonfigurowany (w szczególności miał włączoną możliwość transmisji danych i odbierania wiadomości WAP Push);
upewnić się przed pobraniem danego Obiektu Multimedialnego, co do kompatybilności (interoperacyjności) Obiektu Multimedialnego z modelem telefonu, na który Obiekt ten ma zostać odebrany, ściągnięty czy odtwarzany, przy czym jeśli Serwis będzie miał w tym zakresie ograniczenia, zostaną one wskazane Użytkownikowi w wyraźny sposób przed zamówieniem Serwisu; zapewnić, by telefon Użytkownika posiadał wystarczająco dużo wolnej pamięci niezbędnej do pobrania, zainstalowania, odtwarzania wybranego przez Użytkownika Obiektu Multimedialnego.
Użytkownik uzyskujący Obiekt Multimedialny w ramach Serwisu ma prawo do korzystania z Obiektu Multimedialnego w zakresie pobrania Obiektu Multimedialnego udostępnianego jako plik mobilny do telefonu komórkowego lub innego urządzenia końcowego, o którym mowa w art. II ust. 3 Regulaminu i jego zapisu w pamięci urządzenia w celu wielokrotnego odtwarzania przez czas nieoznaczony albo oznaczony, w zależności od wybranego Obiektu (przy czym w przypadku ograniczeń czasowych lub innych niż określonych wprost w Regulaminie są one określone w opisie danego Obiektu Multimedialnego oraz w informacji przekazywanej Użytkownikowi zgodnie z art. III ust. 5 pkt. 1) Regulaminu). Użytkownik uzyskuje uprawnienie do korzystania z Obiektów Multimedialnych wyłącznie na użytek własny (tj. na użytek osoby, na której rzecz świadczony jest dany Serwis). Powyższe oznacza w szczególności, że niedopuszczalne jest wykorzystywanie Obiektów Multimedialnych w celach komercyjnych, w tym niedopuszczalne jest wykorzystywanie ich na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, odsprzedaż, ani inne formy udostępniania osobom trzecim, w zakresie przekraczającym dozwolony użytek określony przepisami Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.


JAKOŚĆ SERWISU I REKLAMACJE
Organizator zapewnia, iż Serwis, w tym Obiekty Multimedialne, będą udostępnione Użytkownikowi w sposób należyty i wolny od wad.
Organizator ponosi odpowiedzialność za należytą realizację Serwisu na zasadach wynikających z kodeksu cywilnego.
Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania. Reklamacje powinny być składane pocztą elektroniczną na adres e-mail: [email protected] lub pisemnie na adres siedziby spółki z dopiskiem „Reklamacja – FUNGAMEZ”. W razie pytań infolinia dostępna jest pod numerem telefonu: +48223121852
W celu usprawnienia procesu zgłaszania i rozpatrywania reklamacji, reklamacja powinna zawierać numer MSISDN, krótki opis problemu będącego podstawa złożenia reklamacji, oraz dane Użytkownika umożliwiające kontakt z nim (w tym jego imię, nazwisko, adres pocztowy lub adres poczty elektronicznej).
Organizator udzieli odpowiedzi na reklamację Użytkownika na adres poczty elektronicznej lub adres pocztowy wskazany uprzednio przez Użytkownika w reklamacji.
Organizator nie przewiduje świadczenia usług posprzedażowych.
Organizator oświadcza, iż przestrzega Kodeksu dobrych praktyk w zakresie bezpiecznego korzystania z telefonów komórkowych, którego treść jest dostępna na stronie http://www.gsma.com/gsmaeurope/wp-content/uploads/2012/04/polandcoc.pdf
Organizator nie przewiduje obowiązku złożenia kaucji ani udzielenia innych gwarancji finansowych w związku z zamówieniem i korzystaniem z Serwisu.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora i na stronie www.fungamez.co.

W związku z funkcjonowaniem Serwisu Organizator będzie utrzymywać w swoich bazach danych numer MSISDN telefonu komórkowego, z którego zostało wykonane połączenie, przez okres wymagany przez odpowiednie przepisy prawa, a w szczególności przez okres umożliwiający rozpatrzenie zgłoszonych reklamacji lub innych roszczeń dotyczących Serwisu. Organizator nie ma możliwości identyfikacji Użytkownika za pośrednictwem jego numeru MSISDN.
W przypadku podania przez Użytkownika danych osobowych, będą one przetwarzane przez Organizatora zgodnie z właściwymi przepisami prawnymi z zakresu ochorony danych osobowych, włącznie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Organizator. Dane te mogą być również przetwarzane na zlecenie administratora przez Echovox FR z siedzibą w 120 – 122 rue Réaumur
75002 Paris France. Dane Uczestników będą przetwarzane w zakresie oraz celu niezbędnym do dostarczenia Serwisu (w tym do rozpatrzenia reklamacji), a po wykonaniu Serwisu zostaną usunięte, chyba, że konieczność przechowywania niektórych danych przez okres dłuższy niż dostarczenie Serwisu wynika z przepisów prawa. Podanie danych jest dobrowolne. Użytkownicy są uprawnieni przede wszystkim do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania, a także żądania ich usunięcia. Jeżeli Uczestnik żąda usunięcia lub sprostowania swoich danych osobowych, może to uczynić wysyłając wiadomości email na adres poczty elektronicznej:  [email protected] umieszczając w treści żądanie wraz z numerem MSISDN. Żądanie takie może być również przesłane w formie pisemnej na adres podany w art. II ust. 1 niniejszego Regulaminu.
Spory wynikające z umowy o udostępnianie Serwisów będą rozpoznawane przez właściwy sąd powszechny. W przypadku wyrażenia zgody przez Użytkownika i Organizatora, spór może zostać poddany rozstrzygnięciu w drodze pozasądowej, w szczególności sprawa może zostać skierowania do stałego polubownego sądu konsumenckiego, uzgodnionego przez Strony.

© 2021 Fungamez.co